Инициативата се проведе на 05.02.2020 г. в град Смолян в рамките на националната кампания на Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Национална служба за защита на природата“ и е насочена към разясняване на основните принципи, процеси и отговорности в управлението на НАТУРА 2000 в страната.

Събитието бе открито от инж. Екатерина Гаджева – Директор на РИОСВ – Смолян, която направи паралел между резервираното отношение към програмата преди години и сега, когато информацията за нея е много по-популярна и детайлна.  Г-жа Гаджева даде думата на модератора г-жа Светлана Папукчиева, която разясни правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000, базовите принципи за европейска хармонизация на управлението на програмата в България, подходът и процесът за нейното управление.

Вторият панел от програмата бе представен от г-н Владимир Трифонов, който разясни отговорностите на Националния консултативен съвет и разпределението на функциите на всяко от ангажираните звена в системата. Третият панел засегна подробно въпросите, свързани с целите на Натура 2000, като събитието завърши с въпроси от страна на публиката – близо 30 представители на регионални организации, местна и централна власт. Интерес бе проявен към въпроса за начина, по който предложения по програма Натура 2000 могат да се инициират на принципа „отдолу нагоре“, тъй като е важно да се отразява местната специфика в реализирането на програмата. Отдаде се значение и на факта, че е необходимо да се имат предвид и всички останали програмни документи с местно и национално значение, които имат допирни точки със замисъла на програмата.  От страна на КСБ ОП- Смолян в събитието  взе участие Недялка Маргаритова – експерт в КСБ ОП-Смолян.