ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

УСТАВ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за
отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

Национални приложения към Еврокодове

Национални изисквания и приложения